Företagsvärdering av Företagsöverlåtelser.se

Företagsvärdering i korthet – artikel av Företagsöverlåtelser.se

Företagsvärdering i korta ordalag – tre metoder

I denna artikel lyfter Företagsöverlåtelser.se i  korta ordalag fram elementa i företagsvärderingen. En företagsvärdering är inte någon exakt vetenskap. Läs därför nu vad vi skriver med vaksamma och kritiska ögon då du kan ha andra aspekter på företagsvärdering. Här nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill framföra dina synpunkter till oss och vi ser fram emot att höra av dig.

Låt oss nu skissa på tre utgångspunkter vilka kan utgöra en grund i en företagsvärdering.

Substansvärdering en metod för företagsvärdering

Här utgår vi ifrån balansräkningen och dess poster. Detta kräver en genomgång av varje post för att beräkna ett värde. Ett exempel är bokfört värde av varulagret vilket kräver en inventering eller på annat sätt genomgång av lagret för att få fram ett uppskattat verkligt värde.

Ytterligare exempel på poster i balansräkningen är immateriella tillgångar. En immateriell tillgång är ju exempelvis ett varumärke vilket har åsatts ett värde i balansräkningen. I vilken grad är speglar varumärkets värdering i balansräkningen dess kommersiella värde för företaget? Vidare, finns det ett kommersiellt avyttringsvärde i varumärket till andra företag? När balansräkningen är justerad framträder konturerna av ett substansvärde av företaget.

Resultaträkningen som utgångspunkt – lönsamhetsvärdering

Nu är fokus istället på resultaträkningen och företagets lönsamhet. I lönsamhetsvärderingen gäller det att kunna tolka resultaträkningens olika resultatnivåer. Här gäller att en insikt i vilken resultatnivå som är mest intressant i den enskilda värderingssituationen. Det är en fördel vid lönsamhetsvärderingen att ha kunskaper i vad som gäller för branschen generellt ifråga om lönsamhet.

I lönsamhetsvärderingen ingår också att ta hänsyn till faktorer som bland annat det egna kapitalets storlek. Här jämförs lönsamheten i förhållande till exempelvis det egna kapitalets storlek.

Fokus separata tillgångar

En tredje modell för att värdera ett företag är att ta i utgångspunkt i separata materiella och immateriella tillgångar som marknadsposition, produktportfölj, patent eller kundstock. Om förvärvaren är intresserad av någon specifik tillgång kan det för förvärvaren vara mer värdefullt att genomföra företagsvärderingen utifrån tillgången eller tillgångarna än enbart utifrån en företagsvärdering baserad på resultat- eller balansräkning.

Vilken metod?

De tre ingångsvinklarna i artikeln som underlag för en värdering av företaget ger sannolikt olika värderingsnivåer av företaget. Den enskilda situation styr valet av värderingsmetod. Några exempel är de följande: Vid en finansiering från bank genomför banken en värdering för att kunna bedöma företagets värde både som kredittagare och som underlag för pantsättning. Ytterligare en situation är när en investerare inför ett investeringsbeslut genomför en företagsvärdering som ett underlag inför en investering i företaget. En tredje situation är när företaget ska säljas. Här gör köparen respektive säljaren på var sitt håll en företagsvärdering. I förhandling mellan parten så avgörs företagets värde.

Generellt är det troligt att man i företagsvärderingen genomför de tre olika metoderna för att få en samlad bild av företags värde.

Due Diligence

En Due Diligence utgör underlag för en noggrann företagsvärdering. Det är en företagsbesiktning där man bland går igenom underlaget till resultat- och balansräkningens olika poster. Vidare undersöks det fysiska skicket på företags materiella tillgångar som exempelvis datorer och maskinpark. Till Due Diligence återkommer vi vid annat tillfälle. Om du vill fördjupa dig i Due Diligence finns två bra böcker som du kan köpa hos Bokus och den första är Due diligence – besiktning av företag av Robert Sevenius och den andra boken är Träffsäkra investeringar i startups av Lennart Ohlsson.

I samband med att man gör en Due Diligence aktualiseras en genomgång av företagets affärsplan. Om affärsplaner kan du läsa här, Affärsplanen – konkreta och praktiska tips av Företagsöverlåtelser.se

Ta gärna kontakt med oss och det gör du enklast genom att kontakta Peter, peter@foretagsoverlatelser.se

Du vet väl att du kan lägga in annonser om företag säljes eller köps hos oss och du gör det på denna länk: Skapa annons

Peter Tovman

Delägare

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *