Aktieägaravtal – att tänka på i sammanfattning, mars 2020

Du måste ha ett aktieägaravtal om du har delägare i företaget och det är ett avtal som är vid sidan om bolagsordningen vilket reglerar förhållandet mellan er delägare i företaget. Det finns ingen given form enligt lagstiftningen för hur aktieägaravtalet ska utformas.

Aktieägaravtalets utformning påverkas ut ditt perspektiv om du är huvudägare eller inte och om en minoritetsägare tillskjuter omfattande finansiering. Vidare påverkas aktieägaravtalets utformningen av antalet delägare och din och bolagets situation.

Här nedan är sex viktiga punkter som du ska tänka på vid utformningen av aktieägaravtalet om du ska ta in delägare i bolaget.

1. Kapitaltillskott regleras i aktieägaravtalet

En utökad finansiering i bolaget kan ske genom exempelvis nyemission och påverkar ägarfördelningen om någon delägare ej vill delta. Utifrån den synpunkten måste det regleras i aktieägaravtalet för principerna vid  beslut angående nyemissioner. Detta inbegriper att beslut om företagets finansiering  generellt regleras i aktieägaravtalet.

2. Beslut – regleras i aktieägaravtalet

Vid väsentliga beslut måste regleras i vilken mån alla delägarna ska vara vara överens. Är du huvudägare vill du kanske ha full egen beslutskapacitet. Detta är en förhandling mellan dig och övriga delägare i samband med aktieägaravtalets utformning. Exempel på beslut i företaget som regleras i aktieägaravtalet är inköp och investeringar samt val av konsult och arvodering. Vidare regleras beslut rörande anställningar och löner.

3. Avyttring av aktier och fördelning av vinst

En noggrann beskrivning ingår i aktieägaravtalet för att reglera när någon delägare vill avyttra sin ägarandel eller om det aktualiseras att sälja hela företaget vid externt bud. I aktieägaravtalet regleras också vinstens fördelning.

4. Val av styrelse

I aktieägaravtalet framgår principerna för val av styrelse och vad som inträffar om någon delägare motsäger sig en kandidat.

5. Tvist – aktieägaravtalet pekar på domstol eller skiljedom

En tvist med anledning av aktieägaravtalet avgörs i allmän domstol och inte via skiljedomsförfarande.

6. Jurist

Du skissar på aktieägaravtalets utformning och vad du anser är viktigt. När du googlar på nätet finner du olika infallsvinklar på innehåll och skrivningar. När du är nöjd med din skiss av aktieägaravtalet anlitar du en jurist som rådgivare och som omformulerar dina förslag till juridiskt hållbart aktieägaravtal.

Har dina potentiella nya delägare förslag till aktieägaravtal? Köp inte det rätt av. Läs igenom noga, du omformulerar det du inte är nöjd med och går till en egen jurist som är din rådgivare. Du använder förslaget som du erhåller från din jurist som utgångspunkt i förhandlingarna med dina eventuella nya delägare. Når du inte ett aktieägaravtal du är nöjd med så är det bättre att avstå från de berörda potentiella delägarna.

Utformningen av aktieägaravtal är alltså komplext och du bör givetvis inte skriva på ett avtal utan att ha en jurist vid din sida som granskar och ger råd.

7. Att läsa vidare

I företagets externa affärsplan ska det enligt min mening nämnas att det finns ett aktieägaravtal.  Om affärsplaner kan du läsa här: Affärsplanen – konkreta och praktiska tips av Företagsöverlåtelser.se!

Aktieägaravtalet aktualiseras om du har ett advisory board och medlemmarna där delägare i företaget. Om advisory board kan du läsa här: Advisory board – Företagsöverlåtelser.se tipsar!

En mer utförlig skiss till ett aktieägaravtal finner du här: https://www.sverigesingenjorer.se/…/aktieagaravtal_checklista_mall_sverigesingenjore…

Aktieägaravtalet och dess juridik bör man ha insikt i som företagsägare även jurist anlitas när aktieägaravtalet utarbetas. En bok som som berör aktieägaravtal och som kan köpas hos Bokus är Introduktion till aktieägaravtal av Daniel Stattin och Carl Svernlöv.

Har du synpunkter på denna artikel?

Kontakta mig gärna, peter@foretagsoverlatelser.se

 

Peter Tovman

Delägare

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *