Affärsplan

Affärsplanens innehåll, januari 2020

Affärsplanens innehåll

Vad ska en affärsplan innehålla? Någon på förhand given mall finns. På nätet kan man finna olika förslag.

I boken ”Företagsfinansiering och ägarspridning” finns förslag. Du kan självklart ändra enligt vad du själv anser passar bäst för dig och din verksamhet. Boken finner du på vår hemsida och på bibliotek. Vi har alltså hämtat nedanstående från boken och om du har synpunkter, tveka inte att kontakta oss här.

Affärsplanens innehåll är viktigt dels därför att affärsplanen är ett styrverktyg för verksamheten. Men affärsplanens innehåll är också väsentligt när du presenterar din affärsplan för finansiärer. Notera dock att affärsplanen kan ha olika utformning beroende på syftet med affärsplanen och det påverkar således affärsplanens innehåll. Om detta kan du läsa i vår bok.

Hälsningar

Teamet Företagsöverlåtelser.se

”1. Affärsidé

Här vill en finansiär bland annat kunna se företagets affärsidé, vilka mål företaget har på kort och medellång sikt samt en vision om var ägarna och ledningen tror att företaget befinner sig om tre år.

Exempel på underrubriker:

 • Affärsidé
 • Mål (om sex respektive tolv månader, t ex omsättning, lönsamhet, marknadsandel)
 • Vision (företagets situation om tre år)
 • Nuläge (t ex företagets omsättning, lönsamhet och marknads- andel)
 • Intäktsmodell

2. Produkt

Här vill en finansiär bland annat kunna se vilka produkter (varor och tjänster) företaget säljer, hur man säljer, unikheten hos produkterna samt om det finns patent och licenser.

Exempel på underrubriker:

 • Produkter som företaget säljer.
 • Unikhet: vad särskiljer företagets produkter från andra produkter på marknaden?
 • Säljorganisation, hur sker försäljningen?
 • Patent (om produkterna baseras på patent ägda av andra än företaget).
 • Licenser (om produkterna baseras på att erhålla licenser från andra företag eller om företaget är licensgivare).
 • Livscykeln: hur länge är din produkt gångbar, hur ser utvecklingstakten ut i branschen? Är det som med mobiltelefoner, att det ständigt kommer nya versioner?

3. Marknad

Här vill en finansiär bland annat kunna se marknadens nuläge och utveckling, företagets position och mål på marknaden, vilka konkurrenterna är och hur företaget möter konkurrenterna, dvs företagets styrka gentemot konkurrenterna och hur företaget agerar för att positionerna sig och utöka sin marknadsandel.

Exempel på underrubriker:

 • Marknad: omsättning, nuläge och förväntad utveckling.
 • Konkurrenter: vilka är konkurrenterna, deras svagheter och styrkor?
 • Företagets position: bland kunderna och gentemot konkurrenterna.
 • Marknadsföring: hur hanterar företaget sin marknadsföring?
 • Varumärken: på vilket sätt positionerar företaget sina varumärken och på vilket sätt är de skyddade?
 • Prissättning: hur sker prissättning på marknaden generellt och hur sätter ditt företag sina priser? Lönsamheten per såld produkt? (Om du vill kan du istället ta upp lönsamheten under rubriken ”Ekonomi”.)

4. Produktion

Här vill en finansiär bland annat kunna se hur företagets produkter tas fram, om företagets bedriver eget utvecklingsarbete och om det finns underleverantörer i produktions- och utvecklingsarbetet knutna till företaget.

Exempel på underrubriker:

 • Metodik: på vilket sätt tas varan/tjänsten fram?
 • Organisation: hur hanteras framtagningsarbetet?
 • Underleverantörer: i vilken mån används underleverantörer/ externa konsulter och till vad? Hur beroende är företaget av dem?
 • Utveckling: om företaget bedriver utvecklingsarbete, på vilket sätt?

5. Ledning, organisation, ägare

Här vill en finansiär bland annat veta vilken erfarenhet och kompetens som finns hos ledningen och i styrelsen, hur företaget är organiserat, vem som äger företaget samt vem som är revisor. Exempel på underrubriker:

 • Företagsledning: vad har ledningen gjort tidigare? Erfarenheter?
 • Styrelse: vilka personer och vilken erfarenhet finns inom styrelsen? På vilket sätt är styrelsen aktiv i bolaget? Är styrelsen ägare i företaget eller innehavare av optioner?
 • Organisation: Företagets organisation, hur är den utformad, antal anställda?
 • Revisor: Vem och sedan när?
 • Ägande: vem äger företaget, finns optioner utställda och i så fall till vem?

6. Ekonomi

Här vill en finansiär bland annat kunna se företagets hittills- varande ekonomiska och framtida utveckling och vad nytt kapital i företaget ska användas till. Exempel på underrubriker:

 • Investeringar: Vilka investeringar behövs de närmaste sex, tolv, respektive arton månaderna. Det nu aktuella beloppet, vad ska det användas till?
 • Ekonomisk utveckling: Hur ser företagets ekonomiska utveckling ut fram till i dag, en sammanfattning av resultat- och balansräkningen, några nyckeltal som t ex soliditet och kassalikviditet.
 • Måluppfyllelse: Vilka ekonomiska mål har företaget haft? Har målen uppnåtts, om inte, varför?
 • Resultat- och balansbudget: sex, tolv respektive arton månader framöver. Argument som styrker budgetarna. Var inte alltför detaljerad i budgetarna, att gå ner på kronnivå är enligt min mening inte trovärdigt.
 • Kassaflödesbudget: Se resultat- och balansbudget här ovan.

7. Exit

Denna rubrik använder du alltså när du har kontakt med investerare. En investerare vill veta om du redan nu tänkt på en exit och hur den skulle kunna se ut? Finns det några större företag som är lämpliga köpare av företaget, ska företaget noteras eller vad planeras? Det gäller för investeraren att inte göra en investering som man sedan inte kan komma ur.”

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *